IZJAVA O…

…USLOVIMA ZA UČEŠĆE NA TRCI

1. Izjava o oslobađanu Organizatora od odgovornosti: Popunjavanjem poslednjeg pitanja ovog prijavnog upitnika za učešće na 29.Beogradskom trijatlonu, dajem svoju saglasanostna sledeće činjenice u tekstu koji sledi i štikliranjem prilikom prijavljivanja potvrđujem navedene uslove vezane za takmičenje: 29. Beogradski Triatlon 2023.
2. OPŠTI USLOVI: Kao uslov mog učešća na takmičenju: 29. Beogradski Triatlon, izjavljujem da sam se dobrovoljno prijavio na ovo takmičenje i da na njemu nastupam kao takmičar isključivo na sopstvenu odgovornost te da sam upoznat sa mogućim rizicima učešća. Potpisivanjem ove Izjave oslobađam odgovornosti organizatora, ostale takmičare i treće
osobe za eventualne nezgode, povrede, narušeno zdravstveno stanje i svake druge materijalne i nematerijalne štete koje sam prouzrokovao ili pretrpeo, a koje mogu nastati kao posledica mog učestvovanja u takmičenju, te se odričem prava na naknadu štete sa navedenih osnova.
3. MEDIJSKA SAOPŠTENjA: Izjavljujem da prihvatam, i ovim putem dajem TSBu saglasnost za moje fotografisanje, snimanje video materijala u kojima se pojavljujem, i njihovo objavljivanje u bilo kojim medijima, bilo koje vrste i/ili bilo kojim društvenim mrežama po izboru TSBa u cilju promocije gore pomenutog događaja. Upoznat sam da su svi video i audio zapisi takmičara, snimljeni od strane organizatora za vreme odvijanja takmičenja, vlasništvo organizatora, te se potpisivanjem ove Izjave odričem svih prava na iste kao i eventualne naknade vezane za korišćenje tih materijala. Saglasan sam sa tim da organizator zadržava sva prava na korišćenje, kopiranje i distribuciju svih snimljenih audio, video i foto materijala.
4. POŠTOVANjE PRAVILA: Izjavljujem da sam upoznat sa pravilima takmičenja o učešću i pravilima na navedenom takmičenju te potpisivanjem ove Izjave potvrđujem da ista razumem i prihvatam. Obavezujem se pridržavati se svih pravila i svih pisanih i usmenih uputa datih od strane ovlašćenih lica na takmičenju. Prihvatam da ne poštovanje naznačenih pravila sa moje strane može imati za posledicu isključenje iz trke i/ili diskvalifikaciju, bez prava povraćaja startnine. Takmičenje se održava i podleže pravilima organizacije takmičenja propisanim od strane WT/ET/ST.
https://www.triathlon.org/about/downloads/category/competition_rules
https://www.triatlon.org.rs/wp-content/uploads/2018/06/Pravilnik-takmicenja.pdf
5. DOKAZ o starosnoj kategoriji: Takmičari na takmičenju moraju imati navršene godine starosti za određenu kategoriju pre ili tokom ove kalendarske godine. Obavezujem se da ću na zahtev organizatora pružiti dokaz o mojoj dobi vezano za učešće u takmičenju.
6. IZJAVA O ZDRAVSTVENOM STANjU: Izjavljujem da sam u dobrom zdravstvenom stanju za učestvovanje i takmičenje na ovom takmičenju i da sam uradio lekarski pregled. Potvrđujem da sam svestan svih rizika svojstvenih treningu i takmičenju te oslobađam odgovornosti organizatora, ostale takmičare i treće osobe za bilo kakve nezgode, povrede ili narušeno zdravstveno stanje koje može nastati kao posledica učestvovanja na takmičenju. Izjavljujem da sam prilikom registracije za trku i podizanju startnog paketa, ovlašćenom licu dao na uvid važeću licencu matičnog triatlonskog saveza ili uverenje o izvršenom zdravstvenom pregledu koje nije starije od šest meseci.
7. MEDICINSKO SAOPŠTENjE: U slučaju zadobijanja povrede ili narušenog zdravstvenog stanja kao posledice učešća u takmičenju, potpisivanjem ove Izjave ovlašćujem prisutno medicinsko osoblje za obavljanje i sprovođenje hitnog i ne-hitnog medicinskog tretmana, koje prisutno medicinsko osoblje, u apsolutnoj diskreciji, smatraju potrebnim ili poželjnim. Takođe pristajem da za hitne i ne-hitne tretmane medicinsko osoblje u moje ime delegira potrebno lečenje drugom lekaru nadležnom za tu svrhu.
8. OBAVEŠTENjE O PRIKUPLjANjU I OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI
U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, sva lica moraju biti obaveštena i dati saglasnost na obradu njihovih ličnih podataka, prenošenje tih podataka trećim licima, i njihovo iznošenje u druge zemlje. Triatlon savez Beograda je posvećen ispunjenju svojih zakonskih obaveza, tome da se sa Vašim podacima o ličnosti postupa sa poverljivo. Triatlon savez Beograda
upućuje ovo obaveštenje kako bismo Vas obavestili o svojoj politici u pogledu postupanja sa podacima o ličnosti, kao i da bismo dobili Vaš pristanak za obradu nekih podataka o ličnosti. U svrhu organizacije 29. Beogradski Triatlon trke kao i u svrhu obrade rezultata kao i brze i pravovremene reakcije u slučaju vanrednih okolnosti potrebno je izvršiti prikupljanje i obradu
podataka o ličnosti. U te svrhe, potrebno je izvršiti prikupljanje sledećih podataka o ličnosti: Ime, Prezime; godina rođenja; Pol; e-mail; broj telefona. Po prikupljanju navedenih podataka o ličnosti, biće preduzete sledeće aktivnosti u pogledu obrade: prikupljanje, beleženje, prepisivanje, pretraživanje, razvrstavanje, pohranjivanje, ukrštanje, objedinjavanje, korišćenje, stavljanje na uvid, organizovanje, prilagođavanje, prikrivanje. Triatlon savez Beograda preuzima obavezu da na odgovarajući način zaštiti prikupljene podatke od zloupotrebe, uništenja, gubitka, neovlašćenih izmena ili pristupa. Triatlon savez Beograda će preuzeti sve neophodne mere sa aspekta tehničke zaštite, ljudskih resursa i organizacionih mera kako bi osigurali zaštitu u skladu sa uspostavljenim standardima, kako bi se podaci o ličnosti zaštitili od gubitka, štete, neovlašćenog pristupa, izmena, objavljivanja ili bilo koje druge zloupotrebe, kao i da uspostavi obavezu čuvanja podataka o ličnosti kao poverljive informacije za sva lica koja budu uključena u obradu podataka o ličnosti. U skladu sa Zakonom, Vi imate pravo da opozovete svoj pristanak na obradu podataka o ličnosti, pisanim ili usmenim putem, u kom slučaju postoji mogućnost Vaše odgovornosti za štetu koja nastane usled takvog opoziva pristanka. Svaki vid obrade podataka o ličnosti posle opoziva pristanka na obradu smatraće se nedozvoljenim. U slučaju nedozvoljene obrade podataka o ličnosti, ovlašćeni ste da zahtevate od Triatlon saveza Beograda ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid obrade. Nedozvoljena obrada može proizvesti krivičnu i ugovornu odgovornost Triatlon savez Beograda. Za sva pitanja u pogledu gore iznetih informacija, molimo Vas obratite se putem elektronske pošte na triazavas@gmail.com.
9. SAGLASNOST ZA PRIKUPLjANjE I OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI
Saglasan-na sam da Triatlon savez Beograda prikuplja, koristi i vrši obradu (kompjutersku i manuelnu) mojih podataka o ličnosti, uključujući ime, prezime, pol; Razumem i saglasan-na sam da će navedeni podaci o ličnosti biti prikupljani, korišćeni i obrađivani za svrhe koje su navedene u Obaveštenju o prikupljanju, obradi i iznošenju podataka o ličnosti. U skladu sa zakonskim zahtevima, ovim potvrđujem da sam obavešten o sledećem:
• Identitetu lica koje je odgovorno za obradu podataka;
• Načinu korišćenja podataka;
• Svrsi prikupljanja i dalje obrade podataka;
• Identitetu lica koja će koristiti podatke;
• Pravnom osnovu za davanje podataka;
• Pravu na opoziv pristanka na obradu;
• Pravima koja mi pripadaju licu u slučaju nedozvoljene obrade;
• Svim drugim pravima i obavezama koja mi pripadaju na osnovu Zakona;
Razumem da je potrebno da se obratim u Triatlon savezu Beograda, u slučaju da imam bilo kakva pitanja u pogledu svojih podataka
o ličnosti, te kako bi se koristio bilo kojim pravom koje imam u tom pogledu.
10. OSIGURANJE, ODGOVORNOST I ZDRAVLJE: Svaki takmičar učestvuje na takmičenju na svoju ličnu odgovornost i ličnim potpisom garantuje svoju zdravstvenu sposobnost za takmičenje. Organizator ne snosi odgovornost za eventualne povrede takmičara, oštećenje ili gubitak sportske opreme i ličnih stvari učesnika. Lekarska pomoć će biti dostupna uz stazu i u ciljnoj ravnini.
11. LICENCE: Svi takmičari moraju da imaju ST licencu ili važeću licencu Nacionalne federacije da bi važilo osnovno osiguranje čiji je nosilac ST. Takmičari bez licence moraju da imaju dnevnu ST licencu za koju su potrebni: važeći lekarski pregled, ne stariji od 6 meseci, potpisan formular i uplata od 1000 dinara. Za maloletna lica je potrebna roditeljska/starateljska saglasnost u slučaju da nisu registrovani članovi triatlon kluba. Zahtev za dnevnu licencu slati na: triazavas@gmail.com
12. ZAVRŠNE ODREDBE: Izjavljujem da dobrovoljno potvrđujem ovaj dokument, da razumem posledice svog potvrđivanja i slažem se s prethodno opisanim uslovima. Potvrdom, štikliranjem, prihvatam da za eventualne sporove između organizatora i mene bude nadležan nadležni sud u Beogradu.